Koupit e-vstupenku

JAR 2006

Termín expedice: 25.8.2006 – 27.9.2006

Seznam účastníků: Ing. Klára Lorencová, Ing. Alena Nováková Ph.D., RNDr. Eva Smržová

Název expedice: OLIFANT 2006

Cíle expedice:

1. účast na symposiu The Indigenous Bulb Society of South Africa (IBSA)

2. mapování vybraných biotopů, studium rostlinných společenstev a sběr meteorologických dat potřebných pro optimalizaci pěstebních a technologických postupů ve skleníku Fata Morgana (FM) a na venkovních expozicích Botanické zahrady hl.m.Prahy (BZP)

3. sběr etnobotanických dat

4. pořízení fotodokumentace, podkladů a materiálů pro přednášky, výstavy a speciální akce pořádané Botanickou zahradou hl. města Prahy

5. navázání pracovních kontaktů

Bulb & Corm Symposium - IBSA (Indigenous Bulb Society of South Africa)

2. ročník symposia pořádaného Společností pro jihoafrické cibuloviny (IBSA) konaný v Goudini u Worcesteru v termínu 28.8.-1.9.2006. Dva dny věnované přednáškám domácích i zahraničních odborníků o cibulnatých a hlíznatých rostlinách Jižní Afriky; tři dny organizovaných výletů za jarními cibulovinami dané oblasti. Navázání pracovních kontaktů s účastníky akce.

Stručná charakteristika navštívených lokalit:

 • Okolí Tulbagh a Caledonu:

Organizované polní exkurse pořádané společností IBSA s odborným průvodcem. Návštěva soukromých pozemků patřících farmářům a vinařům, typický jarní aspekt v podhůří po vydatných zimních deštích. Polní cesty, okraje vinic, podmáčené pastviny a suché, prosluněné stráně. Bohatě kvetoucí cibuloviny rodů Gladiolus, Babiana, Albuca, Lachenalia, Romulea, Geissorhiza, Moraea, Lapeirousia, Wurmbea, Spiloxene; orchideje rodů Satyrium a masožravé rostliny rodu Drosera.

 • Cederberg:

Rozsáhlá hornatá oblast Cederberg Mountains ležící mezi městy Citrusdal a Clanwilliam. Cesta zahrnuje průjezd několika pěknými průsmyky a místy se přibližuje k řece Olifants. Převažuje společenstvo zvané fynbos, tvořené především rostlinami z čeledi Restionaceae a Proteaceae; místy suché, skalnaté biotopy. V nejvyšších polohách významný endemit, jehličnan druhu Widdringtonia cedarbergensis („clanwilliamský cedr“), dříve značně hojná, dnes kriticky ohrožená dřevina. I přes statut rezervace je oblast využívána k zemědělské činnosti (vinohrady a citrusové plantáže).

 • Botterkloof, okolí Nieuwoudtville:

Botanicky pozoruhodná oblast mezi Cederbergem a Namaqualandem, na jaře bohatě kvetoucí porosty hvězdnicovitých (Asteraceae) a kosmatcovitých (Mesembryanthemaceae), s významnými zástupci cibulovitých rostlin (Iridaceae, Liliaceae). Mnoho pozemků v soukromém vlastnictví, na místech s obzvláště bohatými „květinovými koberci“ provozovány výstavy divoce kvetoucích rostlin a vybíráno vstupné.

 • Namaqualand a Richtersveld:

Veliká oblast zahrnující krajiny s kamenitými kopci a písečnými pláněmi (tzv. klipkoppes), kamenité pouště (tzv. knersvlakte), xerofytní společenstva písečných dun (tzv. sandveld) a hornatou oblast na samotném severu zvanou Richtersveld. Z botanického hlediska velmi cenná oblast s vysokým stupněm endemismu zvláště sukulentních rostlin, na jaře bohatě kvetoucí cibulovinami (Iridaceae, Liliaceae), hvězdnicovitými (Asteraceae) a kosmatcovitými (Mesembryanthemaceae) rostlinami.

 • Přírodní rezervace Goegap a národní park Namaqua - klipkoppes s krásnými exempláři Aloe dichotoma, kosmatcovitými (Ruschia, Drosanthemum, Leipoldtia), koberci hvězdnicovitých (Arctotis, Gazania, Ursinia, Gorteria, Felicia).
 • Křemínkové pouště u Vanrhynsdorpu (knersvlakte) – oblasti s ročním srážkovým úhrnem nepřesahujícím 200 mm. Nízká vegetace s převahou drobných sukulentů z čeledi kosmatcovitých (Mesembryanthemaceae).
 • Sandveld u řeky Orange – písečné duny s velmi nízkým srážkovým úhrnem (do 100 mm ročně). Nízké, keřovité rostliny kosmatcovité (Mesembryanthemaceae), hvězdnicovité (Asteraceae).
 • Richtersveld – po většinu roku suchá, nehostinná, horská oblast, na jaře vykvétající plejádou květů. Místo výskytu mnoha kriticky ohrožených, endemitních druhů rostlin: Aloe dichotoma, A.ramosissima, A.pillansii, Pachypodium namaquanum.

 • Karoo:

Výraz karoo se užívá hromadně pro označení aridních planin vnitřního Kapska, jedná se o několikero oblastí výrazně se lišících klimaticky. Část svlažovaná zimními dešti zahrnuje Little karoo („Malé karoo“) a výše uvedený Namaqualand. Letní srážky připadají na oblast Upper a Great karoo („Vyšší a Velké karoo“).

 • Oblast letních dešťů (okolí Prince Albert) – v době návštěvy výrazně méně kvetoucí
 • Oblast zimních dešťů (okolí Oudtshoornu, rezervace Gamkaberg) – nižší keře (Acacia, Carissa, Eriocephalus), kvetoucí hvězdnicovité (Cuspidia, Ursinia, Gazania, Felicia, Gorteria) a kosmatcovité (Mesembryanthemaceae); na skalách drobné sukulenty z rodů Conophytum, Crassula, Senecio.
 • Průsmyky (Swartberg Pass, Rooiberg Pass) – v sedlech typickým porostem horský fynbos tvořený převážně rostlinami z čeledí Restionaceae, Proteaceae (proteovité) a Ericaceae (vřesovcovité).

 • Fernkloof:

Přírodní rezervace u přímořského města Hermanus, pokrývající 1800 ha rostlinného porostu na svazích pohoří Kleinrivier. Druhově velice bohatý fynbos tvořený převážně restiemi (Restionaceae), rostlinami proteovitými (Proteaceae), vřesovcovitými (Ericaceae), routovitými (Rutaceae), hvězdnicovitými (Asteraceae) a bobovitými (Fabaceae).

Stručná charakteristika navštívených botanických zahrad:

 • NBG Kirstenbosch (Cape Town):

Věhlasná botanická zahrada plynule přecházející z udržovaných výsadeb do přirozeného porostu pokrývajícího svahy stolové hory. Zahrada se soustředí na sbírky jedinečné kapské flóry, zabývá se ochranou ohrožených druhů rostlin. Výsadby jsou řešeny jako tématické celky – např. letničky, vřesovcová zahrada (Erica Garden), proteová a restiová zahrada (Protea and Restio Garden), část věnovaná rostlinám Kapského poloostrova (Peninsula Garden), výsadby užitkových, léčivých a aromatických rostlin (Useful, Medicinal and Fragrance Garden), výsadby rostlin routovitých (Buchu Garden). Za zmínku stojí i sbírka cykasů rodu Encephalartos, stromových kapradin rodu Cyathea a rostlin z koppie (kopců). Součástí rovněž skleník pro pěstování rostlin vyžadujících sucho v zimních měsících.

 • Karoo Dessert NBG (Worcester):

Unikátní botanická zahrada v samém srdci Karoo je zaměřena na sukulentní rostliny. Výsadba je rozdělena podle jednotlivých oblastí Karoo. Vystavuje mnoho ohrožených druhů a podílí se na jejich propagaci. Krásné exempláře Aloe dichotoma a další druhy rodu, zástupci rodů Euphorbia, Sarcocaulon, Tylecodon, Cyphostemma, Pelargonium, Crassula, suchomilné keře (Schotia, Acacia, Elythropappus, Rhus, Nymania), kvetoucí porosty letniček (hvězdnicovité, Asteraceae). Součástí etnobotanická zahrádka věnovaná léčivým rostlinám Namaqualandu.

 • Harold Porter NBG (Betty´s Bay):

Malebná zahrada na jižním pobřeží Kapska, se záhonovými výsadbami přirozeně přecházejícími do porostu pobřežního a horského fynbosu. Koncepcí se přibližuje NBG Kirstenbosch. Kromě zástupců obvyklých čeledí fynbosu vystavují i nádherné exempláře Aloe plicatilis, která patří k nečetným zástupcům rodu typickým pro tento biotop.

Výše uvedené instituce patří mezi osm národních botanických zahrad Jižní Afriky:

http://www.sanbi.org/frames/kirstfram.htm

http://www.sanbi.org/frames/karfram.htm

http://www.sanbi.org/frames/haroldfram.htm

Závěry a přínosy expedice:

Všechny předem vytýčené cíle byly i přes malé změny v původním cestovním itineráři splněny. Účast na symposiu IBSA přinesla mnoho nových poznatků ohledně botaniky, ekologie a šlechtitelství cibulnatých a hlíznatých rostlin Jižní Afriky. Zároveň umožnila navázání kontaktů s přednášejícími odborníky, kurátory, pěstiteli a výzkumníky. Během expedice bylo navštíveno mnoho lokalit s odlišnými společenstvy rostlin, na nichž byla zkoumána druhová skladba, byla pořízena fotodokumentace a zajištění meteorologických údajů. Nabyté informace poslouží k úpravě stávajících expozic BZP a zlepšení pěstebních systémů. Poznatky a pořízené materiály budou rovněž předány širší veřejnosti prostřednictvím třech plánovaných přednášek a budoucích výstav. Během návštěv botanických zahrad byla čerpána inspirace pro koncepce a úpravy výsadeb i pro prezentace sbírek veřejnosti. Byla započata spolupráce s BG Kirstenbosch (návrh možných výměnných programů a stáží pro zaměstnance) a prohloubeny kontakty s firmou Silverhill Seeds (www.silverhillseeds.co.za).

Klára Lorencová

Namíchejte si svůj pravidelný mix novinek z Botanické

*Potvrzením výběru a odesláním udělujete souhlas se zasíláním newsletteru.