KA 1 - De cultura hortorum

„De cultura hortorum“. Pěstujeme nejen rostliny, ale kultivujeme i širokou veřejnost. Činnost Botanické zahrady hl. m. Prahy v oblasti vzdělávání dospělých na modelovém příkladu zvyšování atraktivity sbírky léčivých rostlin.

Díky finančnímu grantu evropského programu Erasmus+ můžeme cíleně rozvíjet vzdělávací aktivity zaměřené na širokou veřejnost!  V létě 2015 jsme obdrželi skvělou zprávu! Naše grantová žádost předložená Domu zahraniční spolupráce v rámci programu Erasmus+ byla úspěšná!
Finanční podpora ve výši 8490,- Eur nám umožnila zrealizovat třetí etapu dlouholetého projektu: „De cultura hortorum“ - Pěstujeme nejen rostliny, ale kultivujeme i širokou veřejnost.

 

O co v celém projektu jde?

Projekt nazvaný „De cultura hortorum“ se ve svém názvu odvolává k dílu benediktinského mnicha Walahfrida Strabona, který již v 9. století napsal knihu „De cultura hortorum“ -  O zahradnictví. V našem projektu jde ale o více než jen o zahradnictví.

Hlavním tématem projektu jsou klášterní zahrady, resp. rostliny v nich pěstované. Zajímá nás způsob, jak se užitkové rostliny, hlavně léčivky, dostaly v průběhu staletí z teplého Středomoří skrze klášterní zahrady k nám do Střední Evropy a jak se zde zabydlely, postupně zdomácněly a  kdy se staly součástí naší domácí medicíny.

Spojili jsme se s odborníky nejen v oboru botaniky, ale také historie, archeologie a archeobotaniky. Vždyť klášterní zahrady byly jakousi křižovatkou, kde se protínaly cesty nejen botanické a zahradnické, ale také medicínské, historické či teologické. A jejich studium je úkol vskutku mezioborový. Díky jedinečné spolupráci s historiky, archeology i pedagogy vám chceme předkládat nečekané souvislosti a překvapující informace o klášterních zahradách a jejich rostlinách.

Co všechno jsme se na našich cestách a studijních pobytech naučili, čím vším jsme se inspirovali - to vše budete moci zažít na vlastní kůži při návštěvě botanické zahrady. Připravujeme pro vás nové přednášky, interaktivní prvky v naší klášterní zahradě a další vzdělávací aktivity. Pojďte s námi poodhalit tajemství klášterních zahrad a léčivých rostlinv nich!

Přehled uskutečněných mobilit v rámci projektu:

1) mobilita: LWL – Landesmuseum fűr Klosterkultur , Dalheim, Německo (29. 5. – 3. 6. 2016) Kontaktní osoba: Dr. Helga Fabritius

Jedná se o špičkové evropské pracoviště věnující se klášterní kultuře. Expozice muzea zahrnují i klášterní zahrady, kterým je zde věnována velká pozornost především v oblasti vzdělávání. Velmi inspirativní byla muzejní expozice, která v roce 2011 získala cenu Reddot Design Award. Je to moderně pojatá interaktivní expozice přibližující život ve středověkém klášteře s využitím nejmodernější techniky, aniž by ztratila něco ze své autentičnosti.

2) mobilita: Agder naturmuseum og botaniske hage,  Kristiansand, Norsko (28. 6. – 8. 7. 2016)Kontaktní osoba: dr. Per Arvid Asen

 

Společná fotografie s kolegy z Muzea klášterní kultury v Dalheimu (zleva: I. Grabowsky, Ch. Wabinsky, E. Novozámská, H. Fabritius, J. Skružná, A. Bogel)
 

Studijní pobyt v botanické zahradě a přírodovědném muzeu přineslo účastníkům ideální kombinaci přírodovědných poznatků a kulturně historických souvislostí. Je to pracoviště, které se jako jedno z mála v Evropě věnuje dlouhodobě historii klášterních zahrad a rostlin v nich pěstovaných. V rámci botanické zahrady účastníci mobilit navštívili také tzv. Millenium garden, zahradu, kde jsou pěstovány rostliny typické pro tuto oblast po více než 1000 let. Součástí mobility byl i botanický průzkum několika vybraných klášterních lokalit (Halsnoy, Lyse, Hamar, Hovedoya, atd.). Velmi přínosná byla také návštěva botanické zahrady Oslo, která má velmi propracovanou expozici představující užitkové rostliny vikingů.

3) mobilita: Háskóli Íslands, fakulta historie a filosofie, Reykjavík, Island (26. 7. –  4. 8. 2016) Kontaktní osoba: dr. Steinunn Kristjánsdóttir

Návštěva islandské university byla plánována s ohledem na časové možnosti přijímací organizace.  Během diskuse s kolegyní archeoložkou dr. dr. Steinunn Kristjánsdóttir vyplynula možnost další spolupráce, která by byla vynikající příležitostí ke komparaci vývoje klášterních lokalit ve střední a severní Evropě.

Studijní pobyt obsahoval mj. návštěvu významných klášterních lokalit s možností provedení terénních botanických pozorování.

Během projektového období jsme realizovali 21 diseminačních aktivit, které přispěli k šíření výsledků projektu i otevření tématu badatelské veřejnosti. Uskutečnily se jak přímo v Botanické zahradě hl. m. Prahy, tak v dalších akademických a veřejných  institucích po celé republice. Některé měly i celoevropský dopad. Byly to např.:

  • 9. 2016 Přednáška „Klášterní byliny a tradice plaského lékárenství“ (spolu s E. Novozámskou), klášter Plasy
  • 9. 2016 Prezentace projektu pro evropské ředitele národních agentur programu Erasmus+ (english) – Jarmila Skružná a Eva Novozámská, Botanická zahrada hl. m. Prahy.
  • 11. 2016 Přednáška (Jarmila Skružná) „Středověké klášterní zahrady – obraz introdukce mediteránních druhů užitkových rostlin v dobových pramenech“LXII. sympozium z historie farmacie a veterinární medicíny „Příroda jako zdroj léčiv – historické aspekty“ 25. výročí zřízení Farmaceutické fakulty VFU
  • 12. 2016 Přednáška „Islandské kláštery a svět klášterních zahrad“, KTF UK Praha, společně s D. Foltýnem; Včetně rostlinných ukázek;
  • Květen 2017 Realizace prezentace hl. m. Prahy a BZP v rámci přehlídky evropských zahradnických expozic CERVIA – CITTA GIARDINO v severní Itálii; expozice vytvořená BZP na téma klášterních zahrad a introdukce mediteránních druhů užitkových rostlin do střední Evropy přímo vycházela z výsledků mobilitního projektu a je představila na mezinárodním poli nejširší veřejnosti.

 


Tématu rostlin v klášterních zahradách se věnujeme i nadále v rámci vzdělávacích aktivit BZ pro nejširší veřejnost i v rámci vědecké činnosti ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a mezioborové spolupráce s dalšími specialisty v oboru archeologie a archeobotaniky.

Fotografie z přednášky „Klášterní byliny a tradice plaského lékárenství“  v klášteře Plasy

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.
Spolufinancováno z programu Evropské unie Erasmus+ a z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

  

Namíchejte si svůj pravidelný mix novinek z Botanické

*Potvrzením výběru a odesláním udělujete souhlas se zasíláním newsletteru.