Koupit e-vstupenku

Lesní biotopy východní Asie a Severní Ameriky

GEOGRAFICKÉ CELKY

Celá plocha geografických celků se nachází na místě současných lesních porostů. Ty jsou tvořeny ve velké většině borovicí lesní ( Pinus sylvestris), dále pak některými druhy zvláště domácích listnatých dřevin ( dub, lípa, habr). Lesní porosty zde byly založeny zhruba v druhé polovině 60. let 20. století. Zejména v posledním desetiletí nebyla výchově těchto porostů věnována dostatečná pozornost. Pouze na některých místech byly provedeny účelové probírky a podsadby introdukovaných dřevin. Podsadby ovšem postrádají  sofistikovaný rámec jejich kompoziční cíl není jasný a druhové složení mnohdy nekoresponduje s charakterem lokality. V současnosti tak tato plocha není botanickou zahradou nijak využívána. I z těchto důvodů byla v libretu a generelu botanické zahrady označena jako plocha vhodná pro vytvoření expozice geografických celků.

Expozice geografických celků by měla být do budoucna jedním z hlavních pilířů činnosti botanické zahrady a to jak na poli odborném tak i laickém. Na poměrně velké ploše zde budou představeny dřeviny Asie a Severní Ameriky ne pouze jako jedinci jak je známe z běžných zahrad a arboret, ale v porostech jejichž složení, byť idealizované, se bude co možná nejvíce blížit porostům tak jak je můžeme spatřit v přírodě.

Celá expozice v principu vychází z představení asijských a amerických dřevin rostoucích na suchých výhřevných stanovištích. Dá se tedy říci, že zdárný růst dřevin zde bude zaručen díky maximálnímu ohledu na stanovišti jednotlivých taxonů.

Pouze okrajová část plochy geografických celků počítá s představením stanovištně  nepůvodních druhů vytvořením malé expozice vlhkých asijských lesů mírného pásma.

V horizontu několika desetiletí tak dojde ke kompletní přeměně stávající druhové skladby lesa. Krom nově založených porostů zde budou vytvořeny také luční či rozvolněné partie, které budou na estetickém principu představovat různá stanoviště a přírodní podmínky rostlin Asie a Severní Ameriky.

Součástí celé expozice budou také různé typy cest, rozdělené dle frekvence pohybu návštěvníků. Nezbytností plochy je odpovídající jednotný mobiliář a informační systém. Dalším prvkem mobiliáře bude tzv. „ Vycházka v korunách stromů“ , tedy sytém lávek a můstků vybudovaných v korunách stromů. Tento prvek bude součástí expozice vlhkých asijských lesů.

Výsadby budou plně vycházet z podmínek daného místa (suché, výhřevné stanoviště), a tak i introdukované dřeviny zde použité budou svými nároky plně respektovat stanoviště. Díky tomu bude zajištěn zdárný dlouhodobý růst všech nově vysazovaných dřevin.

Namíchejte si svůj pravidelný mix novinek z Botanické

*Potvrzením výběru a odesláním udělujete souhlas se zasíláním newsletteru.